Skip to content Skip to footer
ГЛОБАЛ ТАКС е българска компания, специализирана в предоставяне на данъчни консултации, данъчни стратегии, данъчен одит и данъчна защита.

ГЛОБАЛ ТАКС осъществява услугите си с висококвалифициран екип от икономисти и юристи с експертиза в областта на счетоводството, корпоративните финанси, българското и международното данъчно право и с данъчна практика, придобита от работата в българската данъчна администрация, от участие в данъчни конференции, в работни групи, включително за изготвяне или изменения на данъчни нормативни актове, обучения и семинари, както и като лектори, с опит като представители, включително като акредитиран представител по ЗДДС на чуждестранни лица или от представителство в съдебни процеси по данъчни дела.
 
 

Данъчен консултант с дългогодишен опит, включително в данъчната администрация и Министерство на финансите.  Притежава задълбочени познания в прякото и косвеното облагане в България, със специализация по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.
Участие в създаването на ЗДДС, в сила от 1998 до 2006 г., както съавтор на книги за прилагане на ЗДДС и ППЗДДС в сила от 1998 и от 2007 г.
Лектор в обучения по прилагането на данъчното законодателство.

Данъчен консултант с дългогодишен опит както в администрацията, така и в бизнеса. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство като тясната специализация е ЗДДС и СИДДО. Лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС и над 45 публикации в специализираните вестници, списания и годишници.

Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойно и задълбочено познаване на българското данъчно законодателство, по-специално в областта на преките корпоративни и лични данъци ЗКПО и ЗДДФЛ.
Опит с прилагането на българското и международно счетоводно законодателство, включително в международни компании.
Лектор на курсове и семинари относно прилагането на данъчните закони. Автор на публикации в областта.

Данъчен консултант с над 25-годишен стаж в областта на данъците, придобит включително от работата в данъчната администрация, от които 20 години като адвокат, специализиран по данъчни дела. Участие в разработването на първия Данъчен процесуален кодекс, в сила от 2000 до 2005 г. и с публикации и коментари по въпроси, отнасящи се до упражняване на данъчните права и изпълнение на задълженията от данъчно задължените лица.

Данъчен консултант в Глобал Такс АД от създаването на дружеството, магистър по Право и Икономика, адвокат – член на САК от 2008 г. Адв. Младенов е специалист по данъчно право с дългогодишна и разнообразна практика свързана със защитата на данъчно задължени лица в споровете им с данъчната администрация.

Счетоводител с дългогодишен професионален опит в областта на счетоводителството и социалното осигуряване, изготвянето на финансови отчети, изготвяне на фирмени прогнози и бюджети.

Данъчен консултант с опит в българското и европейско данъчно законодателство и по-специално ДДС и СИДДО. Участва в проекти по преобразуване, сливания и придобивания, както и защита в рамките на спорове с данъчната администрация.