Skip to content Skip to footer

Натали Георгиева

Данъчен консултант с опит в българското и европейско данъчно законодателство и по-специално ДДС и СИДДО. Участва в проекти по преобразуване, сливания и придобивания, както и защита в рамките на спорове…

Read More

Мария Мадева

Счетоводител с дългогодишен професионален опит в областта на счетоводителството и социалното осигуряване, изготвянето на финансови отчети, изготвяне на фирмени прогнози и бюджети.

Read More

Павлина Бакалова

Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойно и задълбочено познаване на българското данъчно законодателство, по-специално в областта на преките корпоративни и лични данъци ЗКПО и ЗДДФЛ. Опит с прилагането на българското…

Read More

Валентина Василева

Данъчен консултант с дългогодишен опит както в администрацията, така и в бизнеса. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство като тясната специализация е ЗДДС и СИДДО. Лектор в многобройни курсове…

Read More

Валери Колчев

Данъчен консултант с дългогодишен опит, включително в данъчната администрация и Министерство на финансите. Притежава задълбочени познания в прякото и косвеното облагане в България, със специализация по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Участие…

Read More