Skip to content Skip to footer

Политика за защита на личните данни на субекти, чиито лични данни се обработват в хода на предоставяне на консултантски услуги

от „Глобал Такс“ АД

 

Последна актуализация: 24.09.2019 г.

 

Настоящата Политика съдържа важна информация относно начина, по който „Глобал Такс“ АД обработва лични данни на субекти в хода на предоставените от дружеството консултантски услуги.

 1. Администратор на лични данни и данни за връзка с него

„Глобал Такс“ АД, с ЕИК 175023188 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните) със седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Ами Буе“ № 18, вх. В, с електронен пощенски адрес: office@globaltax.bg, тел. 02/8650103.

 1. Субекти на лични данни

В хода на предоставяне на консултантски услуги, „Глобал Такс“ АД като администратор обработва личните данни на следните субекти на данни:

 • законни представители и/или пълномощници на клиенти – възложители по сключените от „Глобал Такс“ АД договори;
 • акционери, съдружници и членове на управителните органи на клиенти или на свързани с тях дружества и лица, свързани с посочените, включително действителни собственици по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • лица за контакт от страна на клиенти, други служители и лица, предоставящи услуги на клиенти по граждански договори;
 • физически лица – контрагенти на клиентите;
 • физически лица, законни представители, пълномощници, членове на управителните органи  на юридически лица – контрагенти на клиенти на „Глобал Такс“ АД.

Личните данни се предоставят на Администратора от клиентите му, за посочените по-долу цели.

 

 1. Видове лични данни, които се обработват в хода на предоставяните от „Глобал Такс“ АД консултантски услуги

 

Личните данни, които Администраторът събира и обработва, могат да бъдат:

 

 • три имена;
 • единен граждански номер (ЕГН)/, личен номер на чужденец (ЛНЧ)/, дата на раждане;
 • адрес, е-mail адрес;
 • паспортни данни/ данни по лична карта;
 • позиция, месторабота, телефонен номер;
 • участия и/или притежаване на дялове или акции в дружества и др.

В определени случаи е възможно посоченото по-горе изброяване да не е изчерпателно, за което ще бъдете уведомени.

 1. Цели и правни основания за обработване на личните данни

Администраторът обработва Вашите лични данни на следните основания и за следните цели:

а) изпълнение на сключения договор – чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламента), а именно – за изпълнението на съответните консултантски ангажименти, възложени съгласно сключения договор, администриране на сключения договор и осъществяване на комуникация с клиентите на Администратора;

б) изпълнение на законови задължения, съгласно приложимото законодателство– правно основание чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламента,  – за спазването на законовите задължения на Администратора по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове;

в) защита на законния интерес на Администратора от доказване надлежното изпълнение на възложените ангажименти – чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента;

5.Срокове за съхранение на предоставените лични данни

 • по отношение на личните данни включени в счетоводни документи и документи, подлежащи на данъчен контрол – съгласно законоустановените срокове в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и другите относими нормативни актове;
 • по отношение на личните данни, събирани във връзка със задълженията на Администратора по ЗМИП – съгласно установените срокове в ЗМИП;
 • по отношение на другите лични данни, събирани в хода на извършване на предоставяне на консултантски услуги –в 5-годишен давностен срок след прекратяване на сключения договор;

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на лични данни и/или в случай на искане от  компетентен държавен орган, е възможно запазване на данните за по-дълъг период, до окончателното уреждане на спора или до окончателното приключване на производството пред всички инстанции. Периодът на съхранение може да бъде изменян и в случай че бъде установено различно изискване за пазене на информацията съгласно приложимото законодателство.

 1. Предоставяне на достъп до личните данни 

Във връзка с изпълнение на договорните или законовите си задължения „Глобал Такс“ АД може да предостави достъп до Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Компетентни държавни органи, на които Администраторът е задължен да предоставя лични данни по силата на закон- в изпълнение на задълженията на Администратора съгласно българското законодателство;
 • Доставчици на услуги на Администратора- правни услуги, IT услуги, счетоводни и одиторски услуги. Тези доставчици обработват Вашите лични данни въз основа на споразумение, сключено с „Глобал Такс“ АД, при стриктно спазване на нашите инструкции и единствено в рамките на необходимото за изпълнение на техните задължения.
 • Подизпълнители на Администратора
 • Доставчици на услуги, като напр. доставчици на куриерски услуги за целите на осъществяване на връзка с Вас; доставчици на нотариални услуги (в случай на необходимост от защита на легитимните интереси на „Глобал Такс“ АД)

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на получатели в страни извън Европейското икономическо пространство.

 

 1. Какви са Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни?

Във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на “Глобал такс“ АД за посочените в настоящата политика цели, Вие имате следните права, които можете да упражните като изпратите e-mail на адрес: office@globaltax.bg.

 • Право на информация: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от страна на „Глобал Такс“ АД. Настоящата политика е изготвена и Ви е предоставена с оглед това Ваше право;
 • Право на достъп: да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, както и да получите достъп до тези данни, вкл. да поискате копие от тях;
 • Право на коригиране: да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;
 • Правото на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;
 • Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това;
 • Уведомяване на трети лица, на които са предоставени личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от страна на “Глобал Такс“ АД;
 • Право на преносимост на данните (ако е приложимо): да получите личните си данни, които сте предоставил/а на “Глобал Такс“ АД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване; 
 • Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), вкл. профилиране по смисъла на Регламента. За избягване на всякакви съмнения, Ние не обработваме Вашите лични данни по такъв начин.
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;
 • Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.
 • Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес.

 

 1. 8. Промени в настоящата политика

Всякакви промени в настоящата политика ще бъдат публикувани на интернет сайта на Администратора.