Skip to content Skip to footer
От създаването си и досега ГЛОБАЛ ТАКС АД привлича клиенти и се утвърждава като данъчен консултант, включително и чрез изготвяне на проекти за корпоративни клиенти –  както  дружества с изцяло български капитал, така и  дружества, които са част от многонационални групи и които са позиционирани в различни сфери на дейност, по-важна част от които са в областта на:

 • телекомуникациите и пощенски услуги
 • строителство
 • енергетика
 • производство и/или търговия с лекарствени продукти, козметика, мляко и млечни произведения, автомобили
 • транспортни услуги
 • авиопревозвачи
 • инвестиционна дейност
 • хранително-вкусова промишленост
 • медии
 • добив на суровини
 • управление и разпореждане с активи
 • учебни заведения

ГЛОБАЛ ТАКС АД е член на КРИБ и негов представител участва в Данъчния комитет.