Skip to content Skip to footer
Ние предлагаме:

  • професионално и прецизно идентифициране на данъчния проблем на всеки клиент и възможните рискове
  • индивидуален подход, откритост, коректност и конфиденциалност
  • ефективни от данъчна гледна точка решения в областта на корпоративното данъчно облагане, личното ползване и личните данъци и в частност на чужденците, работещи по проекти с наши клиенти
  • необходимия за всяка фирма или физическо лице решаващ данъчен съвет във връзка с конкретен договор или бизнес начинание
  • предоставяне на услугите с цялата дължима грижа, ефикасност и икономичност, които съответстват на добрите практики
  • отговорно отношение към всеки клиент, включително при данъчно проучване и данъчен одит, стратегическо данъчно планиране, преструктуриране, осъществяване на съвместна дейност, финансиране на активи, прилагане на СИДДО, трансферно ценообразуване
  • професионален и коректен консултинг за спазване на данъчното законодателство, за попълването или подаването на декларации, данъчни съвети преди, по време и след извършване на данъчни проверки или ревизии или при възникнали спорове с органите по приходите, както и във връзка с обжалване на техните актове
  • експертна оценка на данъчните ефекти от предстоящи промени в действащото данъчно законодателство, включително и в европейски регламенти и директиви
  • спазване на договорените срокове за изпълнение на услугата
  • отчетност и прозрачност на резултата от нашия труд