Skip to content Skip to footer

Данъчни консултации

Нашите експерти могат да ви предоставят компетентен съвет по всички въпроси, свързани с данъчното облагане, включително:

 • Прилагане на текущото данъчно законодателство
 • Корпоративен данък
 • Данък при източника
 • Данък върху разходите
 • ДДС
 • Данък върху доходите на физическите лица
 • Местни данъци и такси
 • Ефекти при преобразуване, сливания и придобивания
 • Социално и здравно осигуряване
 • Избягване на двойно данъчно облагане, включително прилагане на СИДДО и конкретни процедури по ДОПК
 • Регистрация по ЗДДС на местни и чуждестранни лица
 • Възстановяване на данъци, разсрочване и отсрочване на задължения
 • Консултации и становища по валутното законодателство, включително относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ
 • Разясняване на действащото данъчно законодателство и промени в данъчните режими с цел законосъобразно ползване на данъчни облекчения или избягване на неблагоприятни данъчни последици
 • Изготвяне на писмени запитвания до НАП, НОИ, Министерство на труда и социалната политика и други органи на държавната, изпълнителната и общинската власт по специфични проблеми
 • Помощ при подготовката на изготвени от клиента годишни данъчни декларации по ЗКПО, декларации по ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ