Skip to content Skip to footer

Данъчен одит

В случай, че планирате придобиване на ново дружество или искате да минимизирате данъчния риск от евентуално допуснати грешки за целите на вътрешно фирменото управление, екипът ни предлага услуги за:

  • предварителен преглед (tax review) и оценка на основанията и размера на евентуални данъчни задължения
  • данъчен диагностичен преглед (tax due diligence)

След преглед на вашите документи ние можем да окажем помощ за:

  • установяване на евентуално допуснато от вас отклонение при упражняване на данъчните права или изпълнение на данъчните задължения или допуснати грешки при отразяване на сделките и операциите
  • идентифициране кои от грешките могат да бъдат отстранени изцяло или частично и евентуалните размери на допълнителните данъчни задължения
  • препоръки за правилния начин на корекции на допуснатите грешки съгласно данъчните разпоредби и минимизиране на данъчния риск и помощ при изготвяне или подаване на необходимите за това документи
  • препоръки за правилното прилагане на процедурите за прилагане на СИДДО, за необходимостта от изготвяне на документация за трансферно ценообразуване или за доказване на пазарни цени